Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Φόροι - φωτιά και πλειστηριασμοί στα ακίνητα


Με ένα μείγμα μέτρων, φόρων, πλειστηριασμών και πι­έσεων προωθείται η τελευταία φάση της εσωτερικής υποτίμησης στην αγορά ακινήτων, που φέρνει βίαιη πτώση των τιμών
Εκτός από τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες θα στοιχίσουν στους ιδιοκτήτες 3 δισ. ευρώ, στα σκα­ριά βρίσκεται και η υποχρεωτική - διά νόμου - ασφάλιση όλων των κτηρίων και κτισμάτων - κατοικιών, γραφείων κ.λπ.


Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η ρύθμιση αυτή ετοιμάζεται και θα αναγγελθεί έως τα μέσα του έτους. Θα τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή και θα είναι υποχρεωτική από την 1.1.2014, ενώ πρό­κειται να είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα, τα οποία πλέον θα πρέπει να ασφαλίζονται έναντι του κινδύνου φυσικών κατα­στροφών. Επισήμως, στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να κα­λύπτονται οι ζημίες σπιτιών, επαγγελματικών χώρων κ.λπ. από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να μην καθίσταται αναγκαία η κρατική συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων και να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολο­γισμός.

Επίσης αναφέρουν ότι η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για να δομη­θεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα η αγο­ρά real estate και να προσελκύ­σει ξένες επενδύσεις. Τονίζουν δε ότι η υποχρεωτική ασφάλιση αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου ανάταξης της ελληνικής κτηματαγοράς και προσέλκυσης ξέ­νων κεφαλαίων. Στην πραγματικότητα η νέα αυτή ρύθμιση θα αποδειχθεί «μάννα εξ ουρανού» για τις ασφαλιστικές εταιρείες, που θα βρουν ένα νέο πεδίο κερδοφόρων εργασιών, εξασφαλίζο­ντας μεγάλα έσοδα.

Από την πλευρά των ιδιοκτητών θα γίνει προσπάθεια να μετα-κυληθεί το κόστος της ασφάλισης στο ενοίκιο. Αυτό όμως είναι αδύνατο σε συνθήκες κρίσης. Συνεπώς θα μειωθεί το όφελος των ιδιοκτητών, το οποίο θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, οδηγώντας σε νέα έκρηξη των πωλήσεων.

Έτσι θα επέλθει βίαιος ανορθολογισμός της αγοράς, με τις τι­μές των ακινήτων να υποχωρούν έως και 20% κάτω από τα ση­μερινά επίπεδα, δίνοντας κίνητρο για επενδύσεις.

Η ασφάλιση θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύ­ναψη οποιουδήποτε συμβολαίου (μίσθωσης, πώλησης, εγγρα­φής υποθήκης ή προσημείωσης κ.λπ.). Η επίδειξη του ασφαλι­στηρίου θα είναι επίσης απαραίτητη σε κάθε πράξη ή συναλλα­γή με δημόσιες υπηρεσίες, που θα αφορά το ακίνητο.

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που θα διαμορφώσει το τελικό κείμενο των ρυθμίσεων για την υποχρεωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσι­εύονται σε σημερινές εφημερίδες, το συζητούμενο σχέδιο προ­βλέπει τη δημιουργία ειδικού Ταμείου, θα εποπτεύεται από το κράτος αλλά τη διαχείρισή του θα έχουν οι ασφαλιστικές εται­ρείες.

Όσον αφορά το κόστος ασφάλισης των κτισμάτων, εκτιμάται ότι για κατοικίες θα είναι ετησίως 1 έως 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, για κάθε 1.000 ευρώ ασφαλιστικής κάλυψης. Το κόστος ασφάλισης για ένα ακίνητο που θα ασφαλιστεί για 100.000 ευ-ρώ υπολογίζεται στα 100 - 150 ευρώ τον χρόνο. Σήμερα το πο­σοστό των ακινήτων στην Ελλάδα που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη για σεισμό δεν ξεπερνά το 15%, με το ποσοστό να συν­δέεται με το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ακινήτων τα τελευ­ταία χρόνια έχει αποκτηθεί με τραπεζικό δάνειο.

Πηγή: topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου